پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شهرستان بم
شهرستان بم
سيماي منابع طبيعي شهرستان بم
 وسعت جنگل هاي شهرستان بم250000 هكتار(12% مساحت شهرستان ) وسعت مراتع شهرستان550000 هكتار(26% مساحت شهرستان ) و وسعت بيابان هاي شهرستان1200000 هكتار (61% وسعت شهرستان مي باشد.
 مراتع اين شهرستان اغلب ضعيف وبه صورت مخروبه و تيپ غالب مراتع درمنه و گون مي باشد
 شهرستان بم داراي جنگل هاي پهن برگ خزان كننده ايران توراني درمناطق كوهستاني دهبكري ،  جبال بارزشامل : گونه هاي پسته وحشي ( بنه )، كيكم، ارژن، بادام كوهي است و درخت ارس را در بعضي از ارتفاعات اين شهرستان مي توان مشاهده كرد.
 
 
 
 جنگل هاي سوزني برگ گرمسيري در منطقه نرماشير شامل: گونه هاي گز ( سرخ گز ، گز محلي ، شاه گز ) كهور ، كنار و تاغ ديده مي شود
 بيابان هاي بم
 قرار گرفتن شهرستان بم در مجاورت دو كوير مخوف لوت و زنگي احمد شرايط اقليمي و زيستي ويژه اي را بر اين شهرستان حاكم كرده است .
وجو تند بادها با سرعت بيش از 70 كيلومتر در ساعت اراضي شهرستان را تحت تاثير فرسايش بادي قرارداده است بطوري كه حدود 166500 هكتار از اراضي بياباني آن جزو كانون هاي بحران فرسايش استان مي باشد .
 دشت نرماشير كه در 100 كيلومتري جنوب شرق شهر بم قرار گرفته با مساحتي حدود 300000 هكتاراز نقاط بحراني فرسايش استان  مي باشد .
 در حال حاضر حدود 25510 هكتار اراضي كشاورزي و باغ هاي منطقه و 1410 كيلومتر جاده هاي ترانزيت بم زاهدان و بم -ايرانشهر در محدوه كانون هاي بحران قرار گرفته اند.
 تخليه رسوبات رودخانه هاي به نسبت بزرگ شهرستان مانند : رودخانه نسا ، گز بهمن و كنار نايي در محدوده دشت نرماشير و همچنين كمبود نزولات جوي و خشكي منطقه تشكيل توده هاي ماسه اي فعال را باعث شده است .
 هجوم ماسه هاي روان به روستاها و اراضي كشاورزي، تخليه روستاها و مهاجرت اهالي را به دنبال داشته است .
 از ديگر نقاط بياباني و بحراني شهرستان ، منطقه ريگان مي باشد. وسعت منطقه ريگان9831 كيلومتر مربع مي باشد كه بخش هاي ريگان ، چاهدگال ، گنبكي و گاوكان را خود جاي داده است
 قسمت اعظم منطقه ريگان تحت تاثير فرسايش بادي است به صورتي كه تپه هاي ماسه اي بهم پيوسته بطول 24 كيلومتر و وسعت تقريبي5000 هكتار تهديدي جدي را براي ساكنان منطقه به شمار مي رود.
چاپ | ارسال به ديگران  | 
اینفوگراف